یاد بگیریم و سرگرم شویم...

در این جا قرار است کمی از فضای رسمیِ آموزشی فاصله بگیریم و علاوه بر آگاهی از اخبار روز، خبرهای فوتونیک ایران و جهان را ورق بزنیم و کمی هم در تاریخ سیر کنیم!

بله تاریخ نور، داستان های نوری را مرور می کنیم و بازی های عملی بر پایه اپتیک و لیزر معرفی می کنیم تا از حالِ خوب یادگیری و آموزش سرشار شویم و لذت ببریم.